Storage room - 待售 - Centro Urbano-Hirigunea - Leioa - Marian 107071

Storage room - 待售 - Centro Urbano-Hirigunea - Leioa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/e31b5b01-3e6a-4b79-ab63-58f4c4618172.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/f4d79ece-9f23-4f5e-9c6e-93bfeacecd43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/912e62a5-f6f5-48c8-b38a-a2fec3c27ea6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/d31a2084-cc8f-40d6-85a5-42bc51da0308.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/28ab71e4-aeab-4521-899e-02593132261e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/0dd5ab22-8d4b-4baa-bc9d-233784a31992.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/e31b5b01-3e6a-4b79-ab63-58f4c4618172.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/f4d79ece-9f23-4f5e-9c6e-93bfeacecd43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/912e62a5-f6f5-48c8-b38a-a2fec3c27ea6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/d31a2084-cc8f-40d6-85a5-42bc51da0308.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/28ab71e4-aeab-4521-899e-02593132261e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39695/0dd5ab22-8d4b-4baa-bc9d-233784a31992.jpg
 • 7m2
参考: Marian 107071
销售价格 21 000 €
 • 7m2
参考: Marian 107071

位置

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多