Storage room - 待售 - Centro Urbano-Hirigunea - Leioa - Marian 107072

Storage room - 待售 - Centro Urbano-Hirigunea - Leioa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/3a638d6d-a2cf-49e6-8c7e-39a7b718b887.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/0d207074-794c-4e47-8170-ec79e4d9cab6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/b6a8e84a-c436-49b0-8101-8e4111b595ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/c8f586ef-45ef-48e1-84fc-16ba32556a81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/82a0d088-3741-4e73-97ff-32edf38b918c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/96e2822e-22e0-4be4-82b5-d7043f6ab9d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/33a25b15-bf7c-4c1f-858c-4e1026fa3bba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/3a638d6d-a2cf-49e6-8c7e-39a7b718b887.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/0d207074-794c-4e47-8170-ec79e4d9cab6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/b6a8e84a-c436-49b0-8101-8e4111b595ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/c8f586ef-45ef-48e1-84fc-16ba32556a81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/82a0d088-3741-4e73-97ff-32edf38b918c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/96e2822e-22e0-4be4-82b5-d7043f6ab9d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39696/33a25b15-bf7c-4c1f-858c-4e1026fa3bba.jpg
 • 5m2
参考: Marian 107072
销售价格 16 000 €
 • 5m2
参考: Marian 107072

位置

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多