待售 - Zamudio - Zamudio - Zamudio ofi 106021

待售 - Zamudio - Zamudio

  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39012/37885975-3d95-4353-8759-cd60ff8b0601.jpg
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39012/7b7d4f86-83b3-47ce-940c-655e1e8dd40d.jpg
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39012/7d7066f3-4ab9-4621-b615-647831520a78.jpg
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39012/37885975-3d95-4353-8759-cd60ff8b0601.jpg
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39012/7b7d4f86-83b3-47ce-940c-655e1e8dd40d.jpg
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39012/7d7066f3-4ab9-4621-b615-647831520a78.jpg
  • 2500m2
参考: Zamudio ofi 106021
销售价格 1 375 000 €
  • 2500m2
参考: Zamudio ofi 106021

位置

查询

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多