公寓 - 待售 - Sopelana - Sopelana - Sopelana 109090

公寓 - 待售 - Sopelana - Sopelana

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/7eb6eb9a-408e-4bbe-a8a6-32e2c7ad7b80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/3f8ce6ec-67ba-4c69-a9ed-23a501e04bfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/894af0fc-0756-4677-a232-2ca304a8c4f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/d8f7a847-c545-49b2-a18c-128b5be55833.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/2545811e-7f57-4532-9b30-c49951fb0326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/73713508-126c-4e32-ae50-bfd7a44c1fdc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/40811aa1-c854-4db9-bd9f-8630d98792c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/12b006fd-0513-4b79-8048-a59eca2a11f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/93476355-02ea-41c0-a76b-e618a49bd1ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/f79e3919-37b5-49e0-b2f6-034fc0c69fc7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/40194004-bab9-48c9-b856-96fde052719b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/81ce5609-a42b-4b37-a78f-0c8c65099b31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/8ce87ed9-944c-47f7-8fb6-f4185b22c4b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/fef0dfe1-efcf-4bc5-a4a3-7cf9f838c9b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/03634e82-1c8a-48d4-8833-1d2b673e29d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/ccb85fb9-31af-4926-bfee-3bd32af290a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/303aac29-8f72-4e4b-a541-9dadd33d2fd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/436274f5-32e1-486f-8e29-7d4edb979e28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/7eb6eb9a-408e-4bbe-a8a6-32e2c7ad7b80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/3f8ce6ec-67ba-4c69-a9ed-23a501e04bfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/894af0fc-0756-4677-a232-2ca304a8c4f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/d8f7a847-c545-49b2-a18c-128b5be55833.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/2545811e-7f57-4532-9b30-c49951fb0326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/73713508-126c-4e32-ae50-bfd7a44c1fdc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/40811aa1-c854-4db9-bd9f-8630d98792c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/12b006fd-0513-4b79-8048-a59eca2a11f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/93476355-02ea-41c0-a76b-e618a49bd1ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/f79e3919-37b5-49e0-b2f6-034fc0c69fc7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/40194004-bab9-48c9-b856-96fde052719b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/81ce5609-a42b-4b37-a78f-0c8c65099b31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/8ce87ed9-944c-47f7-8fb6-f4185b22c4b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/fef0dfe1-efcf-4bc5-a4a3-7cf9f838c9b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/03634e82-1c8a-48d4-8833-1d2b673e29d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/ccb85fb9-31af-4926-bfee-3bd32af290a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/303aac29-8f72-4e4b-a541-9dadd33d2fd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39443/436274f5-32e1-486f-8e29-7d4edb979e28.jpg
 • 4
 • 2
 • 130m2
参考: Sopelana 109090
销售价格 399 000 €
 • 4
 • 2
 • 130m2
参考: Sopelana 109090

物业特色

 • 阳台
 • 带停车场
 • 电梯
 • 精力充沛认证: F
 • 能源认证

查询

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多