Wohnung - Zu verkaufen - Sta. María de Getxo - Getxo - Getxo 512157

Wohnung - Zu verkaufen - Sta. María de Getxo - Getxo

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1d324a5c-54b5-401b-9d0e-bbb285b32f26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/6b39b8d2-fd6a-4ea1-a4a9-f0fa7533bb4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/90ffc39e-e45a-4888-85a6-677181bb8465.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/53798399-4b8e-4f19-a03a-39e9498fbd49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/9dbd3696-9089-43ad-b0a6-b72a1e7c247d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1d902491-8514-4eaf-8204-ad859ddfbccf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/849dbc4e-49a3-4238-8a4e-b69c8c182330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/6a98303a-a24f-47f5-b5d0-0a9294472f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/e8deb1e9-3c1b-4dd0-b25c-6a03bd78d298.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/7a6fb53d-8048-4218-a77f-832187efd579.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/4ee5c5c9-9b5e-4f29-b8d1-ae7c97bc6809.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/7bf2e677-cd15-4177-a22b-5dd97b4887a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/bb6651be-66d4-41c2-a5cc-148e402377fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/90bfcec1-e0ab-4770-866a-bc2c0cd296ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/af304bcf-89b9-4166-815f-1b6c8aad9f50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/aa59db85-d7b3-446e-937b-87be3e40afb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/310265d4-6113-46b6-836b-978cbac4c8d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b980a7f1-94b5-41bb-9d86-b08133470bb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/5df4a755-8c3d-411e-9f9f-f5153b0cd8bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b111ea44-b7af-449f-8afc-1c51bcf9a484.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/52ec43f9-bf41-475a-9a46-12a471a4fbc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b5954589-02ae-4be5-85da-f805bc6c9a66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/93fb98a6-ba0d-47da-aad3-67338395624b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/a7548ca4-6a6a-4e91-bc71-bf4dc3e6e42b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/2d2c2f5d-81ea-4c5a-90c3-690abee71780.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b0ecb199-2b66-4aa1-b09e-e8834720083b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/3d7df78a-3b79-40b1-be62-f19e1ed6848b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/5ed30660-0f10-4eea-9d41-118158d1a5cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/d7a24fe0-e865-44b4-b1b0-269f95af85c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1906b9ec-571f-4023-b919-780fe37a7989.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/9650fc01-0a87-48ca-871a-e6b2acc8efe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/41dfcc6a-ff3d-406b-a69a-65fd31c2301b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/2d74f576-bfcd-4fc2-a9d4-55b6d5e8e135.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/57ebc072-151a-494e-abf5-1a7326d308d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/79d8cbf7-79b2-4f9e-8c95-b5a1cc6b51bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/7b2711f5-bd6b-4454-8a3a-250c66f44dc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/ce105020-4ba9-4ed6-8517-5e019e8ffbba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/11fa86b2-53e2-4f17-acdd-3e1363f767ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1208a775-445f-403e-a9ed-461ee47834df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1bc9078a-2ee9-4793-a0e5-9aaa131b3457.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1d324a5c-54b5-401b-9d0e-bbb285b32f26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/6b39b8d2-fd6a-4ea1-a4a9-f0fa7533bb4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/90ffc39e-e45a-4888-85a6-677181bb8465.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/53798399-4b8e-4f19-a03a-39e9498fbd49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/9dbd3696-9089-43ad-b0a6-b72a1e7c247d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1d902491-8514-4eaf-8204-ad859ddfbccf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/849dbc4e-49a3-4238-8a4e-b69c8c182330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/6a98303a-a24f-47f5-b5d0-0a9294472f4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/e8deb1e9-3c1b-4dd0-b25c-6a03bd78d298.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/7a6fb53d-8048-4218-a77f-832187efd579.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/4ee5c5c9-9b5e-4f29-b8d1-ae7c97bc6809.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/7bf2e677-cd15-4177-a22b-5dd97b4887a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/bb6651be-66d4-41c2-a5cc-148e402377fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/90bfcec1-e0ab-4770-866a-bc2c0cd296ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/af304bcf-89b9-4166-815f-1b6c8aad9f50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/aa59db85-d7b3-446e-937b-87be3e40afb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/310265d4-6113-46b6-836b-978cbac4c8d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b980a7f1-94b5-41bb-9d86-b08133470bb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/5df4a755-8c3d-411e-9f9f-f5153b0cd8bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b111ea44-b7af-449f-8afc-1c51bcf9a484.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/52ec43f9-bf41-475a-9a46-12a471a4fbc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b5954589-02ae-4be5-85da-f805bc6c9a66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/93fb98a6-ba0d-47da-aad3-67338395624b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/a7548ca4-6a6a-4e91-bc71-bf4dc3e6e42b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/2d2c2f5d-81ea-4c5a-90c3-690abee71780.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/b0ecb199-2b66-4aa1-b09e-e8834720083b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/3d7df78a-3b79-40b1-be62-f19e1ed6848b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/5ed30660-0f10-4eea-9d41-118158d1a5cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/d7a24fe0-e865-44b4-b1b0-269f95af85c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1906b9ec-571f-4023-b919-780fe37a7989.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/9650fc01-0a87-48ca-871a-e6b2acc8efe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/41dfcc6a-ff3d-406b-a69a-65fd31c2301b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/2d74f576-bfcd-4fc2-a9d4-55b6d5e8e135.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/57ebc072-151a-494e-abf5-1a7326d308d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/79d8cbf7-79b2-4f9e-8c95-b5a1cc6b51bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/7b2711f5-bd6b-4454-8a3a-250c66f44dc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/ce105020-4ba9-4ed6-8517-5e019e8ffbba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/11fa86b2-53e2-4f17-acdd-3e1363f767ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1208a775-445f-403e-a9ed-461ee47834df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39581/1bc9078a-2ee9-4793-a0e5-9aaa131b3457.jpg
 • 3
 • 4
 • 170m2
 • 165m2
Ref: Getxo 512157
Verkaufspreis 530 000 €
 • 3
 • 4
 • 170m2
 • 165m2
Ref: Getxo 512157

Der Eingang des Anwesens ist breit, als ob der Raum, den wir auf dieser Farm finden werden, vorgetäuscht ist: eine Etage im Erdgeschoss einer Urbanisation in Algorta, in der sich auch einige Einheiten (als Duplex) befinden, die direkt oder über das Hotel zu erreichen sind Gartenläufer des eigenen Hauses (eingezäunt).
Das Txoko (lassen Sie uns unten beginnen) könnte perfekt eine Wohnung für einen Sohn oder eine Tochter, einen Verwandten oder einen Besucher sein. oder einfach ein Txoko mit einem großen Tisch, einer kompletten Küche, die jeder Wohnung (mit allen Geräten), einem Ruhebereich (ausziehbares Sofa) und einem Badezimmer würdig ist. Getrennt von der Hauptetage wirkt diese Abhängigkeit wie eine separate, diskrete und autonome Immobilie.
Im Erdgeschoss haben Sie Zugang zu einem großen Flur, der über einen Gabanero verfügt, durch den Sie rechts einen großen "L" -förmigen Wohnraum erreichen können: den gerade betretenen Speisesaal, der sich derzeit umgibt von Buchhandlungen; und die Komfortzone auf der Vorderseite, auf der rechten Seite, wo sich Sofas, Liegestühle, Tische, Regale, Fernseher und andere Alltagsruhe- oder Arbeitsgeräte befinden. Genau dieser Komfortbereich des Wohnzimmers endet in einem großen Fenster, durch das Sie in den Gartenflur und von dort aus in nur 5 m Entfernung zum Txoko gelangen. Boden, Txoko und Terrasse von 30 m2.
Die Ausrichtung nach Osten und die Beheizung mit Erdgas sowie die Doppelverglasung und die Holzböden schützen das ganze Haus, von der Halle bis zum Flurverteiler der Räume, die von diesem Haus ausgehen. 3 Bäder und 3 Schlafzimmer, mit schönen Einbauschränken: Das Hauptschlafzimmer hat das Badezimmer.
Der Hof verfügt über 2 sehr gut gelegene, gut erreichbare Parkplätze. Und auch mit einem Abstellraum ganz in der Nähe dieser Orte. Die Gemeinschaftsgebühren betragen ungefähr 122 €. Und die Aussichten ... sie sind auch wichtig: es ist eine sehr ruhige Wohngegend mit einem schönen Panoramablick auf die städtische Umgebung.

Eigenschaften

 • Einbauschraenke
 • Terrassen
 • Mit Parkplatz
 • Aufzug
 • Energie ausweis: Kostenlos
 • Energetische Zertifizierung

Ort

Anfragen

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr